ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

  1. Ανάληψη και εκτέλεση με αμοιβή κάθε είδους οικοδομικών και τεχνικών έργων και κάθε συναφούς με αυτά και τον σκοπό της εταιρείας εργασίας, με ίδια συνεργεία και υλικά, είτε ως ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
  2. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, πάσης φύσεως μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού για κάθε είδους κτίρια, κατασκευές, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως τεχνικά έργα
  3. Η ανάληψη, εκπόνηση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων την ανοικοδόμηση, την αξιοποίηση και την εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων, ως και σχετικά με την διαχείριση και την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων
  4. Η αγορά και η απόκτηση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, η αξιοποίηση και η ανάπτυξη αστικών και κάθε άλλου είδους ακινήτων, είτε προς μεταπώληση αυτών, είτε προς εκμετάλλευση αυτών από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο
  5. Η επί κέρδη αξιοποίηση και εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων και ειδικότερα η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικού, οικοδομικού και κατασκευαστικού έργου (και ιδίως η ανέγερση, η ανακατασκευή, η μετασκευή, η επισκευή, ο εξοπλισμός και η εν γένει αξιοποίηση πάσης φύσεως κτιρίων και κάθε άλλης μορφής κλειστών ή ανοικτών δομικών κατασκευών και εγκαταστάσεων [κατοικιών, γραφείων, εμπορικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και λοιπών επαγγελματικών κτιρίων και εγκαταστάσεων κλπ.], ως και η κάθε άλλης μορφής αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων), είτε ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας με σκοπό την πώληση αυτών μετά την κατά περίπτωση ως άνω ανοικοδόμηση ή άλλη αξιοποίηση αυτών, είτε ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων (τόσο με τη συνήθη μορφή συμβάσεως έργου [με χρηματικό αντάλλαγμα κλπ.], όσο και με το σύστημα της αντιπαροχής [δηλαδή με εργολαβικό αντάλλαγμα ανάλογο εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας και ανάλογες διαιρεμένες ιδιοκτησίες του αξιοποιηθησόμενου από την εταιρεία ακινήτου ή ακινήτων, που θα περιέλθουν κατά πλήρη κυριότητα στην εταιρεία, ή που θα πωληθούν απευθείας στους υποδειχθησόμενους από την εταιρεία τρίτους και το σχετικό τίμημα θα περιέλθει στην εταιρεία] αλλά και με οποιοδήποτε άλλη επιτρεπόμενη νομική μορφή).
  6. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν, ολικά ή μερικά ομοειδή δραστηριότητα με την εταιρεία
  7. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία
  8. Κάθε άλλη εργασία και δραστηριότητα συναφής με τα άνω αντικείμενα

Μιχελιδάκη 8, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393