Συνδεδεμένες Εταιρείες

Νέα Χώρα Α.Ε.
 1. Η αγορά και ανάπτυξη γης μεταξύ των οποίων και η αγορά και ανάπτυξη του οικοπέδου του πρώην Εργοστασίου ΑΒΕΑ εις τα Χανιά
 2. Η ανάπτυξη αστικών και άλλων ακινήτων
 3. Οι κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων
 4. Οι αγοραπωλησίες κάθε μορφής ακινήτων
 5. Η διαχείριση κτηριακών συγκροτημάτων
 6. Η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών και τη διαχείριση ακινήτων
 7. Η κατασκευή και η αξιοποίηση ιδιωτικών χωριών ή άλλων οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών για θερινή ή και για μόνιμη κατοικία
 8. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξεως με τον ανωτέρω κύριο σκοπό της εταιρείας
 9. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή
 10. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό
Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε.
 1. Η κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών έργων υποδομής μιας Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής / Β.Ε.Π.Ε. ή/ και Επιχειρηματικού Πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων εντός της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να εγκατασταθούν πάσης φύσεως επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης όχλησης όπως π.χ. Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Χονδρεμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών, Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, Θεματικές Επιχειρήσεις, πχ. Πολιτισμός καθώς και κάθε άλλη νομίμως επιτρεπόμενη χρήση, κλπ.
Κρητική Ενεργειακή Α.Ε.
 1. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια υλικών, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 2. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) απόκτηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ΦΒ πάρκων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα από ΦΒ συστήματα, είτε συνδεδεμένα στο δίκτυο, είτε αυτόνομα
 3. Η εντός της νήσου Κρήτης και των εγγύς αυτής βραχονησίδων και νησίδων (σε απόσταση μικρότερη των 20 ναυτικών μιλίων) εμπορία ΦΒ πάρκων – σταθμών παραγωγής ενέργειας
Κρητικές Αναπτύξεις Α.Ε.
 1. Αγορά και ανάπτυξη γης
 2. Η ανάπτυξη αστικών και άλλων ακινήτων
 3. Οι κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων
 4. Οι αγοραπωλησίες κάθε μορφής ακινήτων
 5. Η διαχείριση κτιριακών συγκροτημάτων
 6. Η υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε όλο το φάσμα του τομέα των κατασκευών και την διαχείριση ακινήτων
 7. Η κατασκευή και η αξιοποίηση ιδιωτικών χωριών ή άλλων οργανωμένων συγκροτημάτων κατοικιών για θερινή ή για μόνιμη κατοικία
 8. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξεως με τον ανωτέρω κύριο σκοπό της εταιρείας
 9. Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποίησης του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή
 10. Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό
Αξιοποίηση Κρητικών Ακινήτων Α.Ε.
 1. Ανάληψη και εκτέλεση με αμοιβή κάθε είδους οικοδομικών και τεχνικών έργων και κάθε συναφούς με αυτά και τον σκοπό της εταιρείας εργασίας, με ίδια συνεργεία και υλικά, είτε ως ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή είτε για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
 2. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, πάσης φύσεως μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού για κάθε είδους κτίρια, κατασκευές, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως τεχνικά έργα
 3. Η ανάληψη, εκπόνηση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σχετικά με την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων την ανοικοδόμηση, την αξιοποίηση και την εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων, ως και σχετικά με την διαχείριση και την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων
 4. Η αγορά και η απόκτηση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, η αξιοποίηση και η ανάπτυξη αστικών και κάθε άλλου είδους ακινήτων, είτε προς μεταπώληση αυτών, είτε προς εκμετάλλευση αυτών από την εταιρία με κάθε νόμιμο τρόπο
 5. Η επί κέρδη αξιοποίηση και εν γένει ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων και ειδικότερα η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικού, οικοδομικού και κατασκευαστικού έργου (και ιδίως η ανέγερση, η ανακατασκευή, η μετασκευή, η επισκευή, ο εξοπλισμός και η εν γένει αξιοποίηση πάσης φύσεως κτιρίων και κάθε άλλης μορφής κλειστών ή ανοικτών δομικών κατασκευών και εγκαταστάσεων [κατοικιών, γραφείων, εμπορικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και λοιπών επαγγελματικών κτιρίων και εγκαταστάσεων κλπ.], ως και η κάθε άλλης μορφής αξιοποίηση κάθε είδους ακινήτων), είτε ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας με σκοπό την πώληση αυτών μετά την κατά περίπτωση ως άνω ανοικοδόμηση ή άλλη αξιοποίηση αυτών, είτε ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων (τόσο με τη συνήθη μορφή συμβάσεως έργου [με χρηματικό αντάλλαγμα κλπ.], όσο και με το σύστημα της αντιπαροχής [δηλαδή με εργολαβικό αντάλλαγμα ανάλογο εξ αδιαιρέτου ποσοστό συνιδιοκτησίας και ανάλογες διαιρεμένες ιδιοκτησίες του αξιοποιηθησόμενου από την εταιρεία ακινήτου ή ακινήτων, που θα περιέλθουν κατά πλήρη κυριότητα στην εταιρεία, ή που θα πωληθούν απευθείας στους υποδειχθησόμενους από την εταιρεία τρίτους και το σχετικό τίμημα θα περιέλθει στην εταιρεία] αλλά και με οποιοδήποτε άλλη επιτρεπόμενη νομική μορφή).
 6. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν, ολικά ή μερικά ομοειδή δραστηριότητα με την εταιρεία
 7. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία
 8. Κάθε άλλη εργασία και δραστηριότητα συναφής με τα άνω αντικείμενα
Κρητικά Ακίνητα Α.Ε. - Ε. Κρομμυδάκης Α.Ε.
 1. Ανοικοδόμηση και πώληση ή και εκμίσθωση των ακινήτων Κουτρουμπά
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 74795358000
Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 2821025534