Βασικά Μεγέθη

2014 2013 2012 2011
Σύνολο Ενεργητικού  28.425.900,73 27.519.692,12 23.617.938,72 21.783.315,62

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9.590.231,83 9.747.176,00 9.747.176,00 9.599.846,00
Λογ. αξίες χαρτοφυλακίου ακινήτων 9.108.411,15 16.011.635,86 13.108.829,66 11.393.931,34
Ίδια Κεφάλαια  15.070.714,99 16.192.438,47 15.261.924,22 15.903.427,76
Μερίσματα - - - -

 

2010 2009 2008 2007
Σύνολο Ενεργητικού  21.220.513,61 18.692.006,88 17.174.608,12 10.881.059,13

Συμμετοχές σε συνδεδεμένες & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9.453.780,99 8.814.542,12 8.640.482,25 7.670.492,22
Λογ. αξίες χαρτοφυλακίου ακινήτων 10.359.815,76 9.103.339,82 3.904.930,53 1.874.184,66
Ίδια Κεφάλαια  16.366.570,41 16.495.353,49 16.361.627,51 9.150.840,51
Μερίσματα -

1 νέα μετόχη / 10 παλιές

0,50€ /μετοχή 0,03€ /μετοχή

Ελ. Βενιζέλου 34, Χανιά, ΤΚ 73132
Τηλ: 28210-_25534
ΦΑΞ: 28210_-20393